سی شارپ - دستورات شرطی

ساختار های شرطی بدین صورت هستند ، که برنامه نویس نیاز دارد یک یا چند شرط رابررسی کند و دستوراتی را در صورت برقرار بودن و یا نبودن آن شرط ها اجرا نماید. بدین صورت که اگر شرط برقرار بود یک سری دستورات اجرا می شوند و اگر شرط برقرار نشد دستورات دیگر.

دستورات شرطی در تمام زبان های برنامه نویسی وجود دارند.

سی شارپ - دستورات شرطی

دستورات شرطی زیر در سی شارپ وجود دارند. اگر روی هر کدام از لینک ها ی زیر کلیک کنید جزییات مربوط به آن را مشاهده خواهید کرد.

دستور توضیحات

دستور if

if statement از یک عبارت شرطی که خروجی بولین دارد تشکیل شده که در ادامه ی آن نیز دستوراتی که در صورت برقرار بودن شرط اجرا می شوند آورده شده است

دستور if...else

هر if statement میتواند یک else statement نیز داشته باشد بدین صورت که در صورت برقرار نبودن شرط درون if دستوراتی که در بخش else آن نوشته شده اند اجرا می شوند.

دستورات if تو در تو

شما می توانید یک if ویا else if را دورن یک if یا else if دیگر به کار ببرید

دستور switch

یک دستور switch به شما این اجازه را می دهد که مقدار درون یک متغیر را برای برابر بودن با مقادیر مختلف بررسی کنید

دستورات switch تو در تو

همانند دستور if دستور switch نیز می تواند به صورت تو در تو استفاده شود.

عملگر ؟ :

عملگر ؟ در فصل قبلی توضیح داده شد و در آنجا گفتیم که این عملگر می تواند به جای دستور if...else استفاده شود. در پایین فرم عمومی این عملگر آورده شده است.

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

در حالیکه Exp1, Exp2, and Exp3 عبارت های دستوری هستند. به محل قرار گیری علامت کولن توجه نمایید.

دستور فوق بدین صورت اجرا می شود: اگر شرط Exp1 برقرار بود یعنی برابر با true بود ، Exp2 اجرا می شود در غیر اینصورت Exp3 اجرا خواهد شد و مقدار هر کدام از آنها که اجرا می شود برای کل دستور لحاظ خواهد شد