سی شارپ - حلقه ها

ممکن است هنگام برنامه نویسی شرایطی پیش بیاید که شما نیاز داشته باشید یک قطعه از کد را چندین مرتبه اجرا کنید. در حالت عادی ، دستورات پشت سر هم و خط به خط به ترتیب اجرا می شوند

زبان های برنامه نویسی ساختار های دیگری را نیز فراهم می کنند که می توان کدهای پیچیده تری نیز نوشت

یک دستور loop به ما کمک می کند ، مجموعه ای از دستورات را چند مرتبه اجرا کنیم. در پایین شکل عمومی یک دستور loop در بیشتر زبانهای برنامه نوسی نشان داده شده است

معماری حلقه

در سی شارپ به چند شکل که در زیر آورده شده میتوان حلقه ها را پیاده سازی کرد. با کلیک روی هر کدام از لینک ها می توانید جزییات آنها را مشاهده کنید

نوع حلقه توضیحات

حلقه while

یک گروه از دستورات را مادامی که شرط برقرار باشد اجرا می کند. در while شرط در ابتدای حلقه بررسی می شود.

حلقه for

یک گروه از دستورات را به تعداد متعدد اجرا می کند و کدی که مسیول چک کردن شرط حلقه است را کوتاه تر می کند.

حلقه Do...While

شبیه به while است با این تفاوت که شرط در انتهای حلقه بررسی می شود.

حلقه های تودرتو

چند حلقه می توانند به صورت تودرتو قرار داده شوند

دستورات کنترل حلقه

دستورات کنترل حلقه، حالت معمولی اجرا شدن کد را تغییر می دهند. زمانی که از حلقه خارج می شویم تمام اشیایی که در حلقه ساخته شده اند از بین می روند.

در سی شارپ دستورات کنترل حلقه ی زیر وجود دارند. برای جزییات بیشتر روی لینک ها کلیک کنید

دستورات کنترلی توضیحات

دستور Break

اجرای حلقه ی loop و  while را خاتمه داده و از نقطه ی بعد از اتمام حلقه اجرای برنامه را ادامه می دهد

دستور Continue

با استفاده از این دستور، اجرای مابقی دستورات مانده در بلوک کد حلقه متوقف شده و از ابتدای حلقه( بررسی مجدد شرط) اجرا ادامه می یابد

حلقه های بی نهایت

یک حلقه به حلقه ی بی نهایت تبدیل می شود اگر شرط آن همیشه برقرار باشد.از حلقه ی Loop برای این کار استفاده می شود. از آنجایی که هر سه بخش بررسی شرط این حلقه میتواند خالی باشد، می شود با خالی گذاشتن آنها حلقه ی بی نهایت ایجاد کرد

مثال

using System;
namespace Loops
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     for (; ; )
     {
      Console.WriteLine("Hey! I am Trapped");
     }
   }
  }
} 

زمانی که دستور شرطی موجود نیست، حالت پپش فرض آن true در نظر گرفته می شود.می توان میتوان برای اینکار از روش اضافه کردن متغیر حلقه نیز استفاده کرد اما بیشتر برنامه نویس ها از دستور for(;;) برای اینکار استفاده می کنند.