سی شارپ - بازنویسی عملگرها

شما می توانید اکثر اپراتورهای موجود در سی شارپ را بازنویسی دوباره یا overload کنید. بنابراین برنامه نویس می تواند از عملگرهایی که تعریف شده توسط کاربرهستند، نیز استفاده کند . عملگرهای بازنویسی ، overload شده توابعی هستند با نام های خاص ، کلمه ی کلیدی operator و نمادی برای اپراتور تعریف شده. مانند هر تابع دیگری یک عملگر overload شده دارای یک نوع بازگشتی و یک لیست پارامتر می باشد.

برای مثال به تابع زیر دقت کنید.

public static Box operator+ (Box b, Box c)
{
  Box box = new Box();
  box.length = b.length + c.length;
  box.breadth = b.breadth + c.breadth;
  box.height = b.height + c.height;
  return box;
}

تابع بالا اپراتور جمع (+) را برای کلاس Box تعریف شده توسط کاربر، پیاده سازی می کند.این کد ویژگی های دو شی از کلاس Box را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در یک شی Box بر میگرداند

نحوه ی overload کردن یک اپراتور

در مثال زیر ، پیاده سازی کامل نشان داده شده است

using System;
namespace OperatorOvlApplication
{
  class Box
  {
   private double length;  // Length of a box
   private double breadth; // Breadth of a box
   private double height;  // Height of a box

   public double getVolume()
   {
     return length * breadth * height;
   }
   
   public void setLength( double len )
   {
     length = len;
   }

   public void setBreadth( double bre )
   {
     breadth = bre;
   }

   public void setHeight( double hei )
   {
     height = hei;
   }
   
   // Overload + operator to add two Box objects.
   public static Box operator+ (Box b, Box c)
   {
     Box box = new Box();
     box.length = b.length + c.length;
     box.breadth = b.breadth + c.breadth;
     box.height = b.height + c.height;
     return box;
   }

  }

  class Tester
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     Box Box1 = new Box();  // Declare Box1 of type Box
     Box Box2 = new Box();  // Declare Box2 of type Box
     Box Box3 = new Box();  // Declare Box3 of type Box
     double volume = 0.0;  // Store the volume of a box here

     // box 1 specification
     Box1.setLength(6.0);
     Box1.setBreadth(7.0);
     Box1.setHeight(5.0);

     // box 2 specification
     Box2.setLength(12.0);
     Box2.setBreadth(13.0);
     Box2.setHeight(10.0);

     // volume of box 1
     volume = Box1.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box1 : {0}", volume);

     // volume of box 2
     volume = Box2.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box2 : {0}", volume);

     // Add two object as follows:
     Box3 = Box1 + Box2;

     // volume of box 3
     volume = Box3.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box3 : {0}", volume);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

نتیجه ی اجرای دستورات بالا به صورت زیر است

Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Volume of Box3 : 5400

عمگر های قابل Overload شدن و عملگر های غیر قابل Overloadable شدن

جزییات این مساله در جدول زیر نشان داده شده است.

Operators Description
+, -, !, ~, ++, -- These unary operators take one operand and can be overloaded.
+, -, *, /, % These binary operators take one operand and can be overloaded.
==, !=, <, >, <=, >= The comparison operators can be overloaded
&&, || The conditional logical operators cannot be overloaded directly.
+=, -=, *=, /=, %= The assignment operators cannot be overloaded.
=, ., ?:, ->, new, is, sizeof, typeof These operators cannot be overloaded.

مثال

در زیر قطعه کدی آورده شده که چند عملگر را با استفاده از توضیحات بالا overload می کند

using System;
namespace OperatorOvlApplication
{
  class Box
  {
   private double length;  // Length of a box
   private double breadth;  // Breadth of a box
   private double height;  // Height of a box
   
   public double getVolume()
   {
     return length * breadth * height;
   }
   
   public void setLength( double len )
   {
     length = len;
   }
   
   public void setBreadth( double bre )
   {
     breadth = bre;
   }
   
   
   public void setHeight( double hei )
   {
     height = hei;
   }
   
   // Overload + operator to add two Box objects.
   public static Box operator+ (Box b, Box c)
   {
     Box box = new Box();
     box.length = b.length + c.length;
     box.breadth = b.breadth + c.breadth;
     box.height = b.height + c.height;
     return box;
   }
   
   public static bool operator == (Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length == rhs.length && lhs.height == rhs.height && lhs.breadth == rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   
   public static bool operator !=(Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length != rhs.length || lhs.height != rhs.height || lhs.breadth != rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   
   public static bool operator <(Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length < rhs.length && lhs.height < rhs.height && lhs.breadth < rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   
   public static bool operator >(Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length > rhs.length && lhs.height > rhs.height && lhs.breadth > rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   
   public static bool operator <=(Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length <= rhs.length && lhs.height <= rhs.height && lhs.breadth <= rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   
   public static bool operator >=(Box lhs, Box rhs)
   {
     bool status = false;
     if (lhs.length >= rhs.length && lhs.height >= rhs.height && lhs.breadth >= rhs.breadth)
     {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public override string ToString()
   {
     return String.Format("({0}, {1}, {2})", length, breadth, height);
   }
  }
  
  class Tester
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     Box Box1 = new Box();  // Declare Box1 of type Box
     Box Box2 = new Box();  // Declare Box2 of type Box
     Box Box3 = new Box();  // Declare Box3 of type Box
     Box Box4 = new Box();
     double volume = 0.0;  // Store the volume of a box here
     
     // box 1 specification
     Box1.setLength(6.0);
     Box1.setBreadth(7.0);
     Box1.setHeight(5.0);
     
     // box 2 specification
     Box2.setLength(12.0);
     Box2.setBreadth(13.0);
     Box2.setHeight(10.0);
     
     //displaying the Boxes using the overloaded ToString():
     Console.WriteLine("Box 1: {0}", Box1.ToString());
     Console.WriteLine("Box 2: {0}", Box2.ToString());
     
     // volume of box 1
     volume = Box1.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box1 : {0}", volume);
     
     // volume of box 2
     volume = Box2.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box2 : {0}", volume);
     
     // Add two object as follows:
     Box3 = Box1 + Box2;
     Console.WriteLine("Box 3: {0}", Box3.ToString());
     
     // volume of box 3
     volume = Box3.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box3 : {0}", volume);
     
     //comparing the boxes
     if (Box1 > Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is greater than Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is greater than Box2");
     
     if (Box1 < Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is less than Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not less than Box2");
     
     if (Box1 >= Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is greater or equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not greater or equal to Box2");
     
     if (Box1 <= Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is less or equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not less or equal to Box2");
     
     if (Box1 != Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is not equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not greater or equal to Box2");
     Box4 = Box3;
     
     if (Box3 == Box4)
      Console.WriteLine("Box3 is equal to Box4");
     else
      Console.WriteLine("Box3 is not equal to Box4");
     
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

نتیجه ی اجرای دستور های بالا به شکل زیر است:

Box 1: (6, 7, 5)
Box 2: (12, 13, 10)
Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Box 3: (18, 20, 15)
Volume of Box3 : 5400
Box1 is not greater than Box2
Box1 is less than Box2
Box1 is not greater or equal to Box2
Box1 is less or equal to Box2
Box1 is not equal to Box2
Box3 is equal to Box4